Právní informace

For media.jpg

Podmínky použití

Essity Aktiebolag (publ) 

IČO: 556325-5511

Níže uvedené výrazy „Essity“ nebo „my“ označují společnost Essity jakožto poskytovatele tohoto webu („web“), pokud nevyplývá, že web nebo jiná služba označují jinou entitu, kdy se „Essity“ na tuto entitu odkazuje. Tyto Podmínky použití platí ve vztahu k webům a jiným službám, které se odkazují na tyto Podmínky použití.

Essity se bude pro účely poskytování svého webu a těchto podmínek použití řídit českými zákony. Protože však skupina Essity Group zahrnuje subjekty po celém světě, platí, že pokud je jiná společnost poskytovatelem určitého webu nebo služby, mohou se uplatňovat národní zákony té země, ve které se příslušný subjekt nachází. V tomto případě se u tohoto subjektu v požadovaném rozsahu uplatňují příslušné národní zákony.

Právní prohlášení

Materiály na tomto webu jsou poskytovány společností Essity jako služba zákazníkům a smí být použity pouze k informačním účelům. Stahování jednotlivých materiálů podléhá níže uvedeným podmínkám.

Stažením libovolných materiálů z tohoto webu souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud s nimi nesouhlasíte, nestahujte z něj žádné materiály.

Vlastnictví ochranných známek Všechny názvy, loga a ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Essity, jejích poboček, spřízněných společností či poskytovatelů licencí nebo partnerských společných podniků.

Ochranné známky společnosti Essity a obchodní názvy lze používat pouze v souladu s Podmínkami použití nebo s předchozím písemným povolením od společnosti Essity.

Jakékoliv použití ochranných známek společnosti Essity pro propagaci výrobků Essity a vyžaduje výslovné potvrzení o souhlasu Essity s tímto užitím.

Omezené použití/Licence pro jednu kopii

Veškerý obsah na tomto webu, například text, grafika, loga, ikony tlačítek, obrázky, zvukové klipy a software je vlastnictvím společnosti Essity nebo jejích poskytovatelů obsahu a jsou chráněny českými a mezinárodními zákony o autorských právech. Používání těchto stránek, včetně šíření jejich obsahu, v rozporu s autorským zákonem nebo v rozporu s jinými předpisy, je občanskoprávně i trestněprávně postižitelné.

Tento web nebo libovolná část tohoto webu nesmí být reprodukovány, kopírovány, prodávány ani jinak využívány ke komerčním účelům, které nejsou výslovně písemně povoleny společností Essity. Je možné si stáhnout pouze jednu kopii informací na váš osobní počítač pro osobní, domácí nebo nekomerční použití.

Nesmíte upravovat, používat ani přenášet informace pro komerční účely ani odstraňovat informace o autorských právech nebo jiných vlastnických právech. Přijímáte odpovědnost, že zabráníte neoprávněnému kopírování materiálů a zajistíte, aby všichni případní zaměstnanci a dodavatelé vaší organizace dodržovali tato omezení.

Jste odpovědní za dodržování veškerých platných autorských práv. V rámci prohlížení máte povolení vytvářet v potřebném rozsahu kopie tohoto webu a můžete si vytisknout kopii v rozumném rozsahu pro osobní účely. Jakékoliv další použití je přísně zakázáno. Nesmíte umísťovat rámec s tímto webem ani odkazovat na jinou stránku, než je domovská stránka, bez našeho předchozího písemného povolení.

Společnost Essity vám neuděluje žádné vyjádřené ani předpokládané právo v rámci jakýchkoliv patentů, autorských práv, ochranných známek nebo obchodních tajných informací.

Odmítnutí záruk (Omezení odpovědnosti)

Zde obsažené informace jsou poskytovány „tak jak jsou“ bez jakýchkoliv vyjádřených nebo předpokládaných záruk obchodovatelnosti, neporušení duševního vlastnictví nebo vhodnosti ke konkrétnímu účelu. V případě, že se společnost Essity odkazuje na web třetí strany, slouží takový odkaz pouze jako zjednodušení pro uživatele a společnost Essity nemá žádnou odpovědnost za obsah či přesnost informací obsažených na této stránce.

Společnost Essity není za žádných okolností odpovědná za jakékoliv škody včetně, ale bez omezení, škod z důvodu ušlého zisku, přerušení podnikání nebo ztráty informací způsobené používáním nebo nemožností používat informace, i když byla společnost Essity informována o možnosti vzniku takových škod.

Společnost Essity dále nezaručuje přesnost ani úplnost informací, textu, grafiky, odkazů ani dalších položek, které mohou být zahrnuty v rámci této informace. Společnost Essity může kdykoliv bez oznámení provádět změny tohoto obsahu nebo zde popsaných produktů. Společnost Essity se nezavazuje aktualizovat informace ani jiné materiály uvedené na tomto webu.

Uživatelské příspěvky

Jakýkoliv materiál, informace nebo jiná komunikace, kterou přenesete nebo odešlete na tento web, je považována za nedůvěrnou, nevýhradní, bezplatnou, neodvolatelnou, sublicencovanou a nechráněnou („Komunikace“). Essity nebude mít žádné povinnosti týkající se Komunikace.

Společnost Essity bude mít právo zveřejňovat, kopírovat, šířit, zahrnovat a jiným způsobem používat jakoukoliv Komunikaci, včetně všech dat, obrázků, textu a dalších v nich obsažených informací, pro jakékoliv komerční i nekomerční účely.

Pokud odešlete na tento web nebo jiným způsobem do společnosti Essity osobní data, souhlasíte s použitím těchto dat pro účely vyhodnocení informací a k obchodování produktů a služeb společnosti Essity a udělujete právo k převodu dat třetím stranám a zveřejňování vašich dat prostřednictvím sítě Internet. Společnost Essity bude odpovědná podle českých zákonů za takovéto zpracování osobních dat a můžete se na společnost Essity obrátit v případě nesprávných dat nebo jiných problémů týkajících se osobních dat.

Nesmíte zveřejňovat žádnou Komunikaci, kterou lze hodnotit jako útočnou nebo porušující soukromí jiných osob, nebo kterou lze považovat jako komerční marketing, nebo je jakýmkoliv způsobem nezákonná nebo nevhodná. Společnost Essity odstraní takovou komunikaci, jakmile se o ní dozví, a vyhrazuje si právo vyřadit vás jako uživatele webu nebo služby.

Při použití služeb třetí strany, například sítě Facebook, mohou platit i podmínky třetí strany. V síti Facebook například platí pro všechny uživatele a návštěvníky sítě Facebook „Prohlášení o právech a povinnostech“ a před použitím jakékoliv služby třetí strany doporučujeme si tyto podmínky přečíst.

Jiné

Společnost Essitymůže kdykoliv změnit tyto Podmínky použití prostřednictvím aktualizace tohoto příspěvku.

Společnost Essity si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení kdykoliv bez oznámení (1) změnit toto Právní prohlášení, (2) sledovat a odstraňovat příspěvky, nebo (3) ukončit dostupnost webu.

Pokud bude jakákoliv podmínka nebo ustanovení tohoto Právního prohlášení shledáno nezákonným, neplatným nebo z jakéhokoliv důvodu nevynutitelným, nebude dotčena či narušena platnost a vynutitelnost zbývajících podmínek a ustanovení.

Předpis o ochraně osobních údajů

Společnost Essity (dále jen „Essity“ nebo „my“) bere ochranu osobních údajů vážně. Tento předpis o ochraně osobních údajů popisuje, jakým způsobem společnost Essity jako správce údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“) a Nařízení o soukromí a elektronických komunikacích (ePrivacy Regulation, dále jen „Nařízení o elektronických komunikacích“) shromažďuje a zpracovává osobní údaje a další informace o uživatelích.

1.  Kategorie osobních údajů a účely zpracování

Metadata

Naše webové stránky nebo aplikaci můžete používat, aniž byste nám poskytli jakékoliv své osobní údaje. V takovém případě bude společnost Essity shromažďovat pouze následující údaje vyplývající z vašeho užívání:

webová stránka, ze které jste na naše stránky přišli, datum a čas návštěvy, objem přenášených dat, statut přenosu, typ webového prohlížeče, IP adresa, operační systém a rozhraní, jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Přístup na naše webové stránky nebo do aplikace vám bude umožněn na základě vaší IP adresy. Jakmile již IP adresa nebude pro tento účel nutná, zkrátíme vaši IP adresu tak, že z ní odstraníme poslední oktet. Metadata, včetně vaší zkrácené IP adresy, budou používána ke zlepšení kvality a služeb v rámci našich webových stránek nebo aplikace prostřednictvím analýzy uživatelského chování našich uživatelů.

Uživatelský účet

Pokud si na našich webových stránkách nebo v naší aplikaci vytvoříte uživatelský účet, můžete být požádáni o poskytnutí osobních údajů, jako je například: jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, zvolené heslo, telefonní číslo, informace ohledně bankovního účtu, informace o platební kartě, fakturační a doručovací adresa, zájem o vybrané výrobky/služby (dobrovolné), žádost o zasílání marketingových e-mailových zpráv (dobrovolné). Společnost Essity tyto osobní údaje zpracovává, abychom vám mohli v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy poskytovat naše služby a marketingové materiály a analyzovat vaše zájmy pro marketingové účely.

Objednávky výrobků

Pokud si prostřednictvím našich webových stránek nebo aplikace objednáváte nějaký výrobek, shromažďuje a zpracovává společnost Essity o vaší osobě následující osobní údaje: informace o vašem účtu, typ a množství výrobku, kupní cena, datum objednávky, stav objednávky, vratky výrobků, žádosti v rámci péče o zákazníky. Společnost Essity tyto osobní údaje zpracovává za účelem realizace smluvního vztahu a objednávky výrobku, poskytnutí služeb péče o zákazníky, plnění zákonných povinností, obhajoby, prokázání a uplatnění právních nároků a marketingu přizpůsobeného potřebám spotřebitele.

Loterie

Pokud se účastníte nějaké loterie, společnost Essity o vaší osobě shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje: jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, datum přihlášení, datum vylosování jako vítěze, cena, odpovědi na kvíz. Společnost Essity zpracovává tyto osobní údaje pro účely realizace loterie, informování vítěze, doručení ceny vítězi, realizace akce a marketingu.

Údaje o zdravotním stavu

Objednáte-li nějaké výrobky, může společnost Essity shromažďovat a zpracovávat také informace o vašem zdravotním stavu, které vyplývají z objednaného výrobku. Údaje o zdravotním stavu představují citlivé údaje ve smyslu GDPR a společnost Essity podniká veškeré nezbytné kroky, aby tyto citlivé údaje ochránila, jak to vyžaduje zákon. Na základě vašeho souhlasu společnost Essity shromažďuje a zpracovává údaje o vašem zdravotním stavu výhradně pro účely realizace smluvního vztahu a pro účely objednávky výrobku, poskytování služeb péče o zákazníky, dodržování zákonných povinností, obhajoby, prokázání a uplatnění právních nároků a pro účely marketingu přizpůsobeného vašim potřebám. 

 
2.  Třetí strany
 • Předávání údajů poskytovatelům služeb
  Společnost Essity může k poskytování vybraných služeb angažovat externí poskytovatele služeb, kteří pro ni jednají jako zpracovatelé údajů, například poskytovatele služeb spojených s webovými stránkami, poskytovatele marketingových služeb nebo poskytovatele služeb IT podpory. Při poskytování těchto služeb mohou mít externí poskytovatelé služeb přístup k vašim osobním údajům a/nebo je mohou zpracovávat.
  Požadujeme, aby tito externí poskytovatelé služeb zavedli a prováděli bezpečnostní opatření s cílem zajistit soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů.

 • Ostatní příjemci
  Společnost Essity může v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů předávat osobní údaje orgánům činným v trestním řízení, státním orgánům, právním poradcům, externím konzultantům nebo obchodním partnerům. Pokud dojde k fúzi nebo akvizici podniků, mohou být osobní údaje předány třetím stranám, které se na této fúzi či akvizici podílejí.
 • Předávání osobních údajů do zahraničí   
  Osobní údaje, které o vás shromažďujeme nebo přijímáme, mohou být předávány příjemcům nacházejícím se v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“) nebo mimo něj a tito příjemci je mohou zpracovávat. Jedná se o země, jejichž seznam je uveden na stránkách http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, které z pohledu evropského práva na ochranu osobních údajů poskytují odpovídající úroveň ochrany. Další příjemci se mohou nacházet v dalších zemích, které z pohledu evropského práva na ochranu osobních údajů neposkytují odpovídající úroveň ochrany. Společnost Essity přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistila, že předávání údajů mimo EHP bude odpovídajícím způsobem zabezpečeno, jak je požadováno platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Při předávání údajů do zemí, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, provádíme odpovídající bezpečnostní opatření, jako jsou standardní doložky o ochraně osobních údajů, stanovené Evropskou komisí nebo dozorovým orgánem, schválené etické kodexy spolu se závaznými a vymahatelnými povinnostmi příjemce nebo schválené certifikační mechanizmy spolu se závaznými a vymahatelnými povinnostmi příjemce. Pokud máte zájem o kopii těchto příslušných bezpečnostních opatření, můžete se na nás obrátit způsobem uvedeným níže v bodu 7 (Kontaktujte nás).
3.  Právní základ zpracování údajů
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na následujícím právním základě:
 • udělili jste souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 • toto zpracování je nezbytné k plnění smlouvy, které jste stranou, nebo k podniknutí kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy;
 • toto zpracování je nezbytné za účelem dodržení zákonné povinnosti, které podléháme;
 • toto zpracování je nezbytné za účelem ochrany vašich důležitých zájmů a důležitých zájmů jiné fyzické osoby;
 • toto zpracování je nezbytné k plnění úlohy realizované ve veřejném zájmu nebo při uplatňování nám daného oprávnění;
 • toto zpracování je nezbytné pro účely legitimních zájmů, které my nebo třetí strana sledujeme, vyjma případů, kdy před těmito zájmy mají přednost vaše zájmy nebo základní práva a svobody, na základě kterých je vyžadována ochrana osobních údajů, zejména pokud jste nezletilá osoba;další platné zákonné požadavky pro zpracování údajů, zvláště pak ustanovení právního řádu členského státu; 
Vaše citlivé osobní údaje můžeme zpracovávat na následujícím právním základě: 
 • udělili jste výslovný souhlas se zpracováním svých citlivých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů
 • toto zpracování je nezbytné pro účely plnění závazků a uplatňování konkrétních práv společnosti Essity nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva a sociálního zabezpečení a sociální ochrany
 • toto zpracování se týká osobních údajů, které subjekt údajů prokazatelně sdělí;
 • toto zpracování je nezbytné k prokázání, uplatnění nebo obhajobě právních nároků nebo všude tam, kde soudy uplatní svoji soudní pravomoc;
Poskytnutí vašich osobních údajů je nutné z důvodu zákonné či smluvní povinnosti nebo je nezbytné k uzavření smlouvy s vaší osobou či k tomu, abyste od nás mohli obdržet služby/výrobky, které jste si vyžádali, nebo tyto údaje poskytujete dobrovolně.
Neposkytnutí vašich osobních údajů pro vás může mít určité nevýhody, například se může stát, že nebudete moci obdržet určité výrobky a služby. Není-li však uvedeno jinak, nebude pro vás mít neposkytnutí vašich osobních údajů žádné právní důsledky.
 
4.  Jaká máte práva a jakým způsobem můžete svá práva uplatnit?
Pokud jste udělili svůj souhlas s určitým zpracováním a použitím svých osobních údajů, můžete tento souhlas s účinností do budoucna kdykoliv odvolat. Dále můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely, aniž by vám tím vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů.
V souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů máte právo (i) vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, (ii) vyžádat si opravu svých osobních údajů, (iii) vyžádat si výmaz svých osobních údajů, (iv) vyžádat si omezení zpracování svých osobních údajů, (v) požádat o přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů (včetně námitky proti profilování) a (vii) vznést námitku proti automatizovanému rozhodování (včetně profilování).
Pokud si přejete uplatnit svá práva, kontaktujte nás způsobem uvedeném níže v bodu 7 (Kontaktujte nás).
Máte-li nějakou stížnost, můžete ji podat u příslušného dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů.
 
 
5.  Cookies a další technologie sledování
Tyto webové stránky nebo aplikace využívají soubory označované jako cookies. Podrobnější informace naleznete v našem Předpisu o používání souborů cookie.
 
 
6.  Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?
Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k tomu, aby vám mohly být poskytnuty služby a výrobky, které jste si vyžádali. Jakmile náš vztah skončí, vaše osobní údaje buď vymažeme, nebo je budeme anonymizovat, ledaže by se na ně vztahovaly zákonné požadavky na jejich uchování (například pro daňové účely). Vaše kontaktní údaje a informace o vašem zájmu o naše výrobky nebo služby můžeme uchovávat po delší časové období, pokud jste společnosti Essity dovolili zasílat vám marketingové materiály. Příslušné právní předpisy nám dále mohou ukládat povinnost uchovávat vaše osobní údaje po dobu 10 let od příslušného zdaňovacího období. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat i po skončení našeho smluvního vztahu v případě, že jsou nezbytné ke splnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo že je potřebujeme k tomu, abychom prokázali, uplatnili nebo obhájili právní nárok, a to pouze v rozsahu, v jakém tyto údaje potřebujeme. Pokud to bude možné, omezíme zpracování vašich osobních údajů po skončení smluvního vztahu pouze na takto vymezené účely.
 
 
7.  Kontaktujte nás
Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy ohledně tohoto Předpisu o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás, prosím:
 
Essity Czech Republic s.r.o.
BU Professional Hygiene 
Sokolovská 94
186 00 Praha 8
Česká republika 
Tel: +420 221 706 202
 
Kontaktní údaje našeho zástupce v EU jsou:
Compliance Officer Data Protection
Tel: +49 40 4909-6546
Mobile: +49 172 439 6933

Použití souborů cookies

Tento web používá soubory cookies a v této části se dozvíte podrobnosti, jak se soubory cookies používají a jak můžete kontrolovat jejich zachování nebo odstranění.

Co je soubor cookie?

Informace přenášené na pevný disk vašeho počítače z webové stránky se nazývají soubory cookies.

Nejedná se o počítačové programy, pouze o malé soubory s informacemi, které umožňují webovým stránkám ukládat a používat informace o prohlížecích návycích uživatele.

Většina webových stránek používá soubory cookies, protože patří k sadě nástrojů usnadňujících používání sítě Internet. Soubory cookies umožňují webovým stránkám poskytovat přizpůsobený obsah (například zapamatovat si přihlašovací jméno, ukládat obsah nákupního košíku nebo zobrazovat důležitý obsah).

Existují různé typy souborů cookies: dočasné soubory cookies (soubory cookies pro relaci) jsou smazány ihned po ukončení prohlížeče; trvalé soubory cookies se neodstraňují, dokud nejsou aktivně odstraněny nebo dokud nevyprší (v závislosti, jaká doba trvání byla naprogramována webovou stránkou pro soubor cookie).

Jak odstranit soubor cookie? 

Většina prohlížečů je automaticky nastavena, aby přijímala soubory cookies.

Soubory cookies můžete v prohlížeči zakázat, ale v tom případě můžete přijít o mnoho funkcí potřebných ke správnému fungování webové stránky.

Pokud potřebujete podrobnější informace o souborech cookies, přejděte na adresu www.aboutcookies.org, která obsahuje rozsáhlé informace o možnostech, jak zakázat soubory cookies v nastavení prohlížeče a jak odstranit soubory cookies, které se v počítači již nachází.

Chcete-li odstranit soubory cookies z mobilního telefonu, vyhledejte postup v návodu k příslušnému telefonu.

Seznam souborů cookies Tork

Abychom mohli poskytovat přizpůsobený obsah, používá tento web soubory cookies. Při každém použití webu se přenáší soubory cookies nebo se k nim přistupuje. Níže jsou uvedeny soubory cookies.          


Účel Typ Životnost 1. nebo 3. strana
Zpracovat nákupní seznam Funkční cookies Trvalé cookies 1. strana
Souhlas s politikou používání cookies (PoužíváníCookiesSchváleno) Striktně nezbytné cookies Soubory cookie související s relací a trvalé soubory cookie 1. strana
Sbírání údajů o chování uživatelů / online marketing Facebook - Performance / cílení / reklamní cookie Soubory cookie související s relací a trvalé soubory cookie 3. strana
Sbírání údajů o chování uživatelů / online marketing Google Analytics - Performance / cílení / reklamní cookie Soubory cookie související s relací a trvalé soubory cookie 1. strana
Sbírání údajů o chování uživatelů / online marketing Google AdWords - Performance / cílení / reklamní cookie Soubory cookie související s relací a trvalé soubory cookie 3. strana
Sbírání údajů o chování uživatelů / online marketing DoubleClick floodlight - Performance / cílení / reklamní cookie Soubory cookie související s relací a trvalé soubory cookie 1. strana


Nezbytně nutné soubory cookies – Tyto soubory jsou nezbytné ke správné navigaci na webové stránce včetně přístupu k zabezpečeným oblastem webové stránky. Bez těchto souborů cookies nelze poskytovat požadované služby, například provádění nákupu.
 
Soubory cookies týkající se výkonu – Tyto soubory cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem uživatelé používají webovou stránku, například které stránky využívají nejčastěji, a zda jim webové stránky vrací chyby. Tyto soubory cookies neshromažďují informace, které by návštěvníka identifikovaly. Všechny informace shromažďované těmito soubory cookies se sjednocují a proto jsou anonymní. Slouží pouze ke zlepšení fungování webu.
 
Soubory cookies týkající se funkčnosti – Tyto soubory cookies umožňují webu zapamatovat si uskutečněné volby (například vaše jméno, jazyk, oblast) a poskytovat zpřesněné osobní funkce. Informace shromažďované v těchto souborech cookise mohou být anonymní a nelze z nich vysledovat prohlížecí činnost na jiných webech.
 
Cílové nebo reklamní soubory cookies – Tyto soubory cookies se používají k poskytování reklamy, která více odpovídá vašim zájmům. Používají se též k omezení počtu zobrazení reklamy a k měření efektivity reklamních kampaní. Jsou umísťovány naší reklamní sítí se souhlasem společností [Essity/Tena UK/Bodyform UK atd.]. V těchto souborech se ukládá informace o navštívení webu a tato informace je sdílena s ostatními organizacemi, například s inzerenty. Cílené nebo reklamní soubory cookies jsou často propojeny s funkcemi webu poskytovanými jinou organizací.
 

Přijetí podmínek používání

Přijetím Podmínek použití a také otevřením a používáním webu vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookies. S používáním souborů cookies vyjadřujete souhlas také způsobem nastavení svého webového prohlížeče. 
 

Uživatelské příspěvky 

Společnost Essity může umožnit na svém webu, sociální síti nebo jiné online službě zveřejňování informací, komentářů nebo dalších materiálů. K tomu dochází v zájmu zajištění toku informací o společnosti Essity a našich produktech. Podmínky týkající se těchto uživatelských příspěvků si můžete přečíst v části Právní prohlášení (viz výše).
 
Neposkytujte nám informace o jiných osobách, pokud nemůžete dokázat jejich souhlas s poskytnutím těchto informací.


Tisk Stáhnout