Právní informace

Právní informace

Podmínky používání

Essity Aktiebolag (publ) 
 
Sídlo: Stockholm, Švédsko 
 
Reg. č.: 556325-5511
 
Odkazy na „Essity“, „nás“, „nám“ nebo „my“ představují odkazy na společnost Essity AV (publ) coby poskytovatele těchto webových stránek („stránky“), pokud není uvedeno, že určitá stránka nebo jiná služba odkazuje na jiný subjekt, a v takovém případě bude odkaz na „Essity“ odkazem na tento subjekt. Tyto Podmínky používání se vztahují na stránky a další služby, které odkazují na tyto Podmínky používání.
 
Společnost Essity se bude pro účely poskytování svých stránek a těchto Podmínek používání řídit švédskými právními předpisy. Nicméně vzhledem k tomu, že skupina Essity Group zahrnuje subjekty po celém světě, vezměte prosím na vědomí, že je-li jako poskytovatel stránek nebo služby uvedena jiná společnost, mohou místní právní předpisy země, v níž příslušný subjekt sídlí, stanovit jiná nebo další pravidla. V takovém případě budou platit místní právní předpisy a příslušný subjekt je bude v požadovaném rozsahu opět dodržovat.

Právní prohlášení

 
Materiály na těchto stránkách jsou poskytovány společností Essity jako služba jejím zákazníkům a mohou být využívány pouze pro informační účely. V souladu s ustanoveními uvedenými níže je možné si stáhnout jejich jednotlivé kopie.
Stažením jakéhokoli materiálu z těchto stránek souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud s nimi nesouhlasíte, pak stránky nepoužívejte a nestahujte si z nich žádné materiály.
 
 
Informace o ochranných známkách
 
Všechny názvy, loga a obchodní značky jsou majetkem společnosti Essity, jejích poboček, přidružených společností nebo společných podniků.
 
Ochranné známky a obchodní značky společnosti Essity mohou být používány pouze v souladu s těmito Podmínkami používání nebo s předchozím písemným souhlasem společnosti Essity.
 
Jakékoli užívání ochranných známek společnosti Essity v reklamě a k propagaci výrobků Essity vyžaduje výslovné potvrzení o souhlasu s tímto užíváním.
 
 
Omezené používání / licence na jednu kopii
 
Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách, jako je text, grafické prvky, loga, ikony tlačítek, obrázky, zvukové nahrávky a software, je majetkem společnosti Essity nebo dodavatelů obsahu a je chráněn švédskými a mezinárodními autorskými zákony. Neoprávněné používání nebo šíření materiálů na těchto stránkách může představovat porušování autorských práv, ochranných známek a/nebo jiných zákonů a vést k občanskoprávním i trestním postihům.
 
Tyto stránky ani jakákoli jejich část se nesmí reprodukovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat ani jinak využívat pro jakékoli komerční účely, pokud k tomu společnost Essity nedá výslovné písemné svolení. Na jednom počítači si můžete stáhnout pouze jednu kopii informací nalezených na stránkách Essity, a to pouze pro vaše osobní, nekomerční, interní použití.
 
Informace nesmíte upravovat, používat ani převádět pro žádné komerční účely. Nesmíte z nich ani odstraňovat doložky o autorských právech nebo jiné majetkové doložky. Souhlasíte s tím, že na svou vlastní odpovědnost budete předcházet jakémukoli nelegálnímu kopírování materiálů a zajistíte, aby tato omezení dodržovali také všichni zaměstnanci a případní dodavatelé vaší organizace.
 
Je vaší povinností dodržovat všechny platné autorské zákony. Povolujeme vám pořizovat kopie těchto stránek jako nezbytné příležitostné úkony během jejich prohlížení. Pro soukromé použití si můžete vytisknout kopii stránek v rozsahu vhodném pro soukromé účely. Jakékoli jiné použití je přísně zakázáno. Bez našeho předchozího písemného svolení nesmíte tyto stránky upravovat ani spojovat s jinou stránkou, než je domovská stránka.
 
Společnost Essity vám neuděluje žádná výslovná ani předpokládaná patentová ani autorská práva, práva k ochranným známkám ani obchodním tajemstvím.
 
 
Zřeknutí se záruk
 
Informace obsažené v tomto dokumentu jsou předkládány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli výslovných či předpokládaných záruk jakéhokoli druhu, včetně záruk obchodovatelnosti, neporušování práv duševního vlastnictví nebo vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel. V případě propojení stránek Essity na stránky třetí strany je takové propojení poskytováno výhradně pro účely zvýšení pohodlí uživatelů a společnost Essity nenese žádnou odpovědnost za obsah nebo přesnost informací uvedených na takových webových stránkách.
 
Společnost Essity v žádném případě neručí za jakékoli škody, mimo jiné včetně škod způsobených ztrátou zisku, přerušením podnikání nebo ztrátou informací, vyplývajících z používání nebo nemožnosti používat informace, a to i v případě, že společnost Essity byla na možnost vzniku takových škod upozorněna.
 
Společnost Essity dále neposkytuje záruku za přesnost nebo úplnost informací, textu, grafických prvků, odkazů nebo jiných položek, které mohou být obsaženy v rámci těchto informací. Společnost Essity může provádět změny tohoto obsahu nebo zde popsaných výrobků, a to kdykoli a bez předchozího upozornění. Společnost Essity se nezavazuje k aktualizaci informací nebo jiných materiálů uvedených na těchto stránkách.
 
 
Uživatelské příspěvky
 
Veškeré materiály, informace nebo jiná sdělení, které přenesete nebo publikujete na těchto stránkách, budou považovány za nedůvěrné, nevýhradní, bezplatné, neodvolatelné, plně sublicencovatelné a nemajetkové (dále jen „sdělení“). Společnost Essity nebude mít žádné závazky týkající se takových sdělení.
 
Společnost Essity bude mít možnost svobodně zveřejňovat, kopírovat, distribuovat, začleňovat a/nebo jinak používat jakákoli sdělení spolu s veškerými údaji, obrázky, zvuky, textem a dalšími začleněnými položkami pro jakékoli komerční či nekomerční účely.
 
Pokud společnosti Essity na těchto stránkách nebo jinak poskytnete osobní údaje, vyjadřujete tím svůj souhlas, že společnost Essity bude tyto údaje využívat pro účely vyhodnocení vašich informací a prodeje výrobků a služeb společnosti, včetně práva na přenos údajů do třetích zemí a publikování vašich osobních údajů na internetu. Společnost Essity ponese podle švédského práva odpovědnost za takové zpracování osobních údajů a vy se můžete na společnost Essity obrátit v případě nesprávných údajů nebo ohledně jiných záležitostí, týkajících se osobních údajů.
 
Nesmíte zveřejňovat žádná sdělení, která mohou být posuzována jako urážlivá nebo porušující soukromí jiných osob, nebo která mohou být považována za komerční marketingová sdělení nebo která jsou jakýmkoli jiným způsobem nezákonná nebo nevhodná. Společnost Essity vymaže taková sdělení, jakmile se o nich dozví, a vyhrazujeme si právo vyloučit vás jako uživatele našich stránek nebo služeb.
 
Na využívání služeb třetích stran, jako je například Facebook, se mohou vztahovat podmínky třetích stran. „Prohlášení o právech a povinnostech“ na Facebooku například platí pro všechny jeho uživatele a návštěvníky. Doporučujeme vám si tyto podmínky před používáním jakýchkoli takových služeb třetích stran přečíst.
 
 
Jiné
 
Společnost Essity může tyto Podmínky používání kdykoli upravit aktualizací tohoto textu.
 
Společnost Essity si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení (1) změnit toto Právní prohlášení, (2) monitorovat a odstraňovat příspěvky a/nebo (3) ukončit dostupnost stránek, a to kdykoli a bez jakéhokoli upozornění.
 
Jestliže budou některá z podmínek nebo některé z ustanovení tohoto právního prohlášení označeny za nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu neprosaditelné, pak platnost a vymahatelnost ostatních podmínek a ustanovení tím v žádném případě nebude ovlivněna.

Předpis o ochraně osobních údajů


Společnost Essity (dále jen „Essity“ nebo „my“) bere ochranu osobních údajů vážně. Tento předpis o ochraně osobních údajů popisuje, jakým způsobem společnost Essity jako správce údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“) a Nařízení o soukromí a elektronických komunikacích (ePrivacy Regulation, dále jen „Nařízení o elektronických komunikacích“) shromažďuje a zpracovává osobní údaje a další informace o uživatelích.


1.      Kategorie osobních údajů a účely zpracování


Metadata

Naše webové stránky nebo aplikaci můžete používat, aniž byste nám poskytli jakékoliv své osobní údaje. V takovém případě bude společnost Essity shromažďovat pouze následující údaje vyplývající z vašeho užívání:

webová stránka, ze které jste na naše stránky přišli, datum a čas návštěvy, objem přenášených dat, statut přenosu, typ webového prohlížeče, IP adresa, operační systém a rozhraní, jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Přístup na naše webové stránky nebo do aplikace vám bude umožněn na základě vaší IP adresy.Jakmile již IP adresa nebude pro tento účel nutná, zkrátíme vaši IP adresu tak, že z ní odstraníme poslední oktet. Metadata, včetně vaší zkrácené IP adresy, budou používána ke zlepšení kvality a služeb v rámci našich webových stránek nebo aplikace prostřednictvím analýzy uživatelského chování našich uživatelů.


Uživatelský účet

Pokud si na našich webových stránkách nebo v naší aplikaci vytvoříte uživatelský účet, můžete být požádáni o poskytnutí osobních údajů, jako je například: jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, zvolené heslo, telefonní číslo, informace ohledně bankovního účtu, informace o platební kartě, fakturační a doručovací adresa, zájem o vybrané výrobky/služby (dobrovolné), žádost o zasílání marketingových e-mailových zpráv (dobrovolné). Společnost Essity tyto osobní údaje zpracovává, abychom vám mohli v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy poskytovat naše služby a marketingové materiály a analyzovat vaše zájmy pro marketingové účely.


Objednávky výrobků

Pokud si prostřednictvím našich webových stránek nebo aplikace objednáváte nějaký výrobek, shromažďuje a zpracovává společnost Essity o vaší osobě následující osobní údaje: informace o vašem účtu, typ a množství výrobku, kupní cena, datum objednávky, stav objednávky, vratky výrobků, žádosti v rámci péče o zákazníky. Společnost Essity tyto osobní údaje zpracovává za účelem realizace smluvního vztahu a objednávky výrobku, poskytnutí služeb péče o zákazníky, plnění zákonných povinností, obhajoby, prokázání a uplatnění právních nároků a marketingu přizpůsobeného potřebám spotřebitele.


Loterie

Pokud se účastníte nějaké loterie, společnost Essity o vaší osobě shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje: jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, datum přihlášení, datum vylosování jako vítěze, cena, odpovědi na kvíz. Společnost Essity zpracovává tyto osobní údaje pro účely realizace loterie, informování vítěze, doručení ceny vítězi, realizace akce a marketingu.


Údaje o zdraví:

Při objednávání některých produktů může společnost Essity shromažďovat a zpracovávat také informace o zdravotním stavu, jak vyplývá z objednávky produktu. Zdravotní údaje jsou citlivými údaji ve smyslu GDPR a společnost Essity podniká všechny nezbytné kroky k ochraně těchto citlivých údajů v souladu s právními předpisy. Na základě souhlasu společnost Essity shromažďuje a zpracovává údaje o zdravotním stavu výhradně pro účely realizace smluvního vztahu a objednávky produktu, poskytování služeb péče o zákazníky, plnění právních povinností, obhajoby, stanovení a uplatnění právních nároků a marketingu na míru.


2.      Třetí strany


·        Předávání údajů poskytovatelům služeb

Společnost Essity může k poskytování vybraných služeb angažovat externí poskytovatele služeb, kteří pro ni jednají jako zpracovatelé údajů, například poskytovatele služeb spojených s webovými stránkami, poskytovatele marketingových služeb nebo poskytovatele služeb IT podpory. Při poskytování těchto služeb mohou mít externí poskytovatelé služeb přístup k vašim osobním údajům a/nebo je mohou zpracovávat.

Požadujeme, aby tito externí poskytovatelé služeb zavedli a prováděli bezpečnostní opatření s cílem zajistit soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů.


·        Ostatní příjemci

Společnost Essity může v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů předávat osobní údaje orgánům činným v trestním řízení, státním orgánům, právním poradcům, externím konzultantům nebo obchodním partnerům. Pokud dojde k fúzi nebo akvizici podniků, mohou být osobní údaje předány třetím stranám, které se na této fúzi či akvizici podílejí.


·        Předávání osobních údajů do zahraničí

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme nebo přijímáme, mohou být předávány příjemcům nacházejícím se v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“) nebo mimo něj a tito příjemci je mohou zpracovávat. Jedná se o země, jejichž seznam je uveden na stránkách http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, které z pohledu evropského práva na ochranu osobních údajů poskytují odpovídající úroveň ochrany. Další příjemci se mohou nacházet v dalších zemích, které z pohledu evropského práva na ochranu osobních údajů neposkytují odpovídající úroveň ochrany. Společnost Essity přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistila, že předávání údajů mimo EHP bude odpovídajícím způsobem zabezpečeno, jak je požadováno platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Při předávání údajů do zemí, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, provádíme odpovídající bezpečnostní opatření, jako jsou standardní doložky o ochraně osobních údajů, stanovené Evropskou komisí nebo dozorovým orgánem, schválené etické kodexy spolu se závaznými a vymahatelnými povinnostmi příjemce nebo schválené certifikační mechanizmy spolu se závaznými a vymahatelnými povinnostmi příjemce. Pokud máte zájem o kopii těchto příslušných bezpečnostních opatření, můžete se na nás obrátit způsobem uvedeným níže v bodu 7 (Kontaktujte nás).

 

3.      Právní základ zpracování údajů

 

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na následujícím právním základě:

 

 • udělili jste souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 • toto zpracování je nezbytné k plnění smlouvy, které jste stranou, nebo k podniknutí kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy;
 • toto zpracování je nezbytné za účelem dodržení zákonné povinnosti, které podléháme;
 • toto zpracování je nezbytné za účelem ochrany vašich důležitých zájmů a důležitých zájmů jiné fyzické osoby;
 • toto zpracování je nezbytné k plnění úlohy realizované ve veřejném zájmu nebo při uplatňování nám daného oprávnění;
 • toto zpracování je nezbytné pro účely legitimních zájmů, které my nebo třetí strana sledujeme, vyjma případů, kdy před těmito zájmy mají přednost vaše zájmy nebo základní práva a svobody, na základě kterých je vyžadována ochrana osobních údajů, zejména pokud jste nezletilá osoba;
 • další platné zákonné požadavky pro zpracování údajů, zvláště pak ustanovení právního řádu členského státu;

 

Vaše citlivé osobní údaje můžeme zpracovávat na následujícím právním základě:

 

 • udělili jste výslovný souhlas se zpracováním svých citlivých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 • toto zpracování je nezbytné pro účely plnění závazků a uplatňování konkrétních práv společnosti Essity nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva a sociálního zabezpečení a sociální ochrany;
 • toto zpracování se týká osobních údajů, které subjekt údajů prokazatelně sdělí;
 • toto zpracování je nezbytné k prokázání, uplatnění nebo obhajobě právních nároků nebo všude tam, kde soudy uplatní svoji soudní pravomoc;

Poskytnutí vašich osobních údajů je nutné z důvodu zákonné či smluvní povinnosti nebo je nezbytné k uzavření smlouvy s vaší osobou či k tomu, abyste od nás mohli obdržet služby/výrobky, které jste si vyžádali, nebo tyto údaje poskytujete dobrovolně.

Neposkytnutí vašich osobních údajů pro vás může mít určité nevýhody, například se může stát, že nebudete moci obdržet určité výrobky a služby. Není-li však uvedeno jinak, nebude pro vás mít neposkytnutí vašich osobních údajů žádné právní důsledky.


4.      Jaká máte práva a jakým způsobem můžete svá práva uplatnit?

Pokud jste udělili svůj souhlas s určitým zpracováním a použitím svých osobních údajů, můžete tento souhlas s účinností do budoucna kdykoliv odvolat. Dále můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely, aniž by vám tím vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů.

V souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů máte právo (i) vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, (ii) vyžádat si opravu svých osobních údajů, (iii) vyžádat si výmaz svých osobních údajů, (iv) vyžádat si omezení zpracování svých osobních údajů, (v) požádat o přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů (včetně námitky proti profilování) a (vii) vznést námitku proti automatizovanému rozhodování (včetně profilování).

Pokud si přejete uplatnit svá práva, kontaktujte nás způsobem uvedeném níže v bodu7 (Kontaktujte nás).

Máte-li nějakou stížnost, můžete ji podat u příslušného dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů.


5.      Cookies a další technologie sledování

Tyto webové stránky nebo aplikace využívají soubory označované jako cookies. Podrobnější informace naleznete v našem Předpisu o používání souborů cookie na adrese.


6.      Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k tomu, aby vám mohly být poskytnuty služby a výrobky, které jste si vyžádali. Jakmile náš vztah skončí, vaše osobní údaje buď vymažeme, nebo je budeme anonymizovat, ledaže by se na ně vztahovaly zákonné požadavky na jejich uchování (například pro daňové účely). Vaše kontaktní údaje a informace o vašem zájmu o naše výrobky nebo služby můžeme uchovávat po delší časové období, pokud jste společnosti Essity dovolili zasílat vám marketingové materiály. Příslušné právní předpisy nám dále mohou ukládat povinnost uchovávat vaše osobní údaje po dobu 10 let od příslušného zdaňovacího období. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat i po skončení našeho smluvního vztahu v případě, že jsou nezbytné ke splnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo že je potřebujeme k tomu, abychom prokázali, uplatnili nebo obhájili právní nárok, a to pouze v rozsahu, v jakém tyto údaje potřebujeme. Pokud to bude možné, omezíme zpracování vašich osobních údajů po skončení smluvního vztahu pouze na takto vymezené účely.


7.      Kontaktujte nás

Chcete-li uplatnit svá práva subjektu údajů nebo máte-li jakékoli další otázky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, zašlete prosím svou žádost na adresu:

 

dataprivacy@essity.com

 

Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Švédsko.